ยินดีต้อนรับ
ผู้มาเยี่ยมชม
คำนำ

     สื่อประสมที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานระหว่างวิธีการสอนแบบเก่าและใหม่โดยใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวแปรในการจัด
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย 2 (สาระเพิ่มเติม) รหัสวิชา ศ 32252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง รำถวายมือละครชาตรีเมืองเพชร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้แสดงออกในเรื่องนาฏศิลป์และการแสดง ตามหลักการและการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันของผู้เรียน สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ จำแนกความ
แตกต่างเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์ตามหลักการทางการแสดง

     ในการจัดทำสื่อประสมนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ และ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในท้องถิ่น ข้อมูลจึงมีความหลากหลายและได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกเวลาเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจในการฝึกทักษะการรำถวายมือละครชาตรีตามแบบฉบับของจังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ท่ารำจากครูผู้สอนหรือผู้ที่เป็นละครชาตรีในท้องถิ่น สื่อผสมนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนที่ต้องสนใจศึกษา มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ก็จะสามารถใช้สื่อผสมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสนุกสนานในการเรียน
     ความดีและประโยชน์ที่เกิดจากเอกสารฉบับนี้ผู้จัดทำขออุทิศไปถึง นายทองสุข จันทร์สุข หม่อมเมือง ครูอาจารย์ และ ครูละครชาตรีเมืองเพชร ทุกท่าน ทั้งในฐานะผู้ก่อให้เกิดและผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
นางณิชชา ชันแสง
 
       นางณิชชา ชันแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ